Telekomi i Kosovës Sh.A. më datë 08.11.2022 deri më datë 22.11.2022 ka shpallur Konkurs Publik për Punë dhe Detyra Specifike për pozitën: Ekspert Ligjor për përkrahje në arbitrazhe vendore dhe në arbitrazhin e ICC – pjesa e Ligjit nacional (1 ekzekutues).

Për shkak të natyrës specifike të kësaj pozite, Telekomi i Kosovës Sh.A. vazhdon afatin e Konkursit Publik deri më datë 30.11.2022, me kritere dhe kushte të njëjta.

KONKURS PËR VEND TË PUNËS:

Titulli i punës: Ekspert ligjor për përkrahje në arbitrazhe vendore dhe në arbitrazhin e ICC- pjesa e ligjit nacional (1 ekzekutues).
Afati i fundit për aplikim :  30.11.2022

KONKURSI FORMULAR APLIKIMI DEKLARATA NËN BETIM

KONKURS ZA RADNO MESTO:

Naziv radnog mesta: Pravni ekspert za podršku u lokalnim arbitražama i ICC arbitraži – deo nacionalnog prava (1 izvršilac).

 Zadnji rok za pijavljivanje na konkursu:  30.11.2022

Oglas za radno mesto Prijavni formular IZJAVA POD ZAKLETVOM