Mirë se vjen në të ardhmen e lidhjes mobile!

eSim ose kartela e integruar ka bërë revolucion në mënyrën si lidhemi dhe si i menaxhojmë pajisjet mobile. Përjeto lehtësinë e aktivizimit, të ndërrimit dhe të menaxhimit nga distanca të pakove tua mobile. Hulumto botën fleksibile të eSim, ku ti e vendos lidhjen me disa të prekura.

BLEJ NUMËR TË RI

Klikoni për më shumë detaje

Çmimi i numrit të ri me eSIM
10 Euro

Pasi të blini një numër të ri eSIM dhe ta pranoni kodin QR për skanim dhe konfigurim në pajisjen tuaj, kërkohet shtypja e PIN.

PIN-i i eSIM: PIN i çdo eSIM të ri është 0000 (katër zero) dhe duhet të jepet herën e parë kur të konfigurohet eSIM në telefonin tuaj si dhe në rastin kur telefoni juaj Resetohet.

PUK: PUK është Kodi Personal i Zhbllokimit (Personal Unlock Code) dhe përdoret si masë mbrojtëse ndaj përdorimit të paautorizuar të eSIM. Nëse PIN Kodi jepet gabimisht tri herë, telefoni juaj do ta kërkojë kodin PUK për ta aktivizuar eSIM. Ky kod është i regjistruar në formularin e kodit QR i cili merret me rastin e blerjes së eSIM Vala.

Përmbajtja dhe cikli jetësor i numrit të ri me eSIM

Numri i ri përmban pako fillestare e cila përmban:

  • 300 minuta për bisedë në Vala dhe me operatorët e tjerë
  • 300 SMS në Vala dhe me operatorët e tjerë
  • 4GB internet për përdorim brenda rrjetit të Vala

Kohëzgjatja e validitetit të pakos është 30 ditë

Kohëzgjatja e validitetit të numrit (statusi aktiv) është 90 ditë

Cikli jetësor i llogarisë me mbushje (eSIM)

Të gjithë numrat Prepaid, gjatë ciklit të tyre jetësor, kalojnë nëpër fazat në vijim:

Valid: Një numër do ta ketë statusin “Valid” nga momenti i blerjes së tij deri në momentin kur të realizohet thirrja e parë në numrin 161. Domethënë, deri në realizimin e thirrjes së parë në numrin 161 numri do të qëndrojë në statusin “Valid” për 100 ditë.

Aktiv: Pasi të realizohet thirrja e parë (në numrin 161) nga numri i sapo blerë, numri kalon në statusin “Aktiv” dhe ka validitet 90 ditë. Pas këtij afati, nëse klienti nuk e rimbush llogarinë, numri ose eSIM do të kalojë në statusin “Inaktiv”.

Inaktiv: Ky status zgjatë 15 ditë dhe gjatë kësaj periudhe konsumatori nuk mund të realizojë aktivitet dalës (thirrje, SMS, internet), por mund të pranojë thirrje dhe SMS. Me rimbushjen e radhës të cilësdo vlerë prej 1 euro deri në 50 euro, statusi rikthehet në “Aktiv” dhe validiteti zgjatet varësisht nga vlera e mbushjes. 

Deaktiv: Pas përfundimit të periudhës së statusit “Inaktiv”, nëse nuk bëhet rimbushja, llogaria kalon në statusin “Deaktiv” për 14 ditë dhe numri përgatitet për fshirje.

Numri në statusin “Deaktiv” mund të riaktivizohet me dy opsione:

Opsioni 1 : Duke e bërë pagesën prej 1.50€ me të drejtën e ruajtjes së kredisë. Në këtë mënyrë numri kthehet në statusin “Inaktiv”, që do të thotë se mund të rimbushet me çfarëdo vlere për t’u aktivizuar. Afati për riaktivizim është 14 ditë, ndërsa afati për rimbushje është 7 ditë.

Opsioni 2 : Duke e bërë pagesën prej 2.99€, e cila e kthen numrin në statusin “Aktiv” me validitet prej 30 ditësh si dhe i lë 2.00€ kredi në llogari.

Për çfarëdo sqarimi kontaktoni pa pagesë Qendrën e Thirrjeve në numrin 080010000.

RIGJENERIM I NUMRIT EKZISTUES

Klikoni për më shumë detaje

Nëse posedoni SIM standard dhe dëshironi ta zëvendësoni (rigjeneroni) me eSIM Vala, duhet të paraqiteni në Pikat e Kujdesit për Konsumatorë të Telekomit dhe ta dëshmoni pronësinë e numrit me një dokument identifikues.

Çmimi i rigjenerimit të eSIM është 4.00 euro.

Pasi të keni rigjeneruar eSIM, do ta pranoni kodin QR me të gjitha informatat (PIN, PUK, Udhëzues) për konfigurim në telefonin tuaj.

Për konfigurimin (shkarkimin) e kodit QR në pajisjen tuaj, duhet të jeni të lidhur në internet. Për konfigurim ju keni në dispozicion 5 tentime. Nëse shfrytëzohen të gjitha (5) tentimet, kodi QR do të zhvlerësohet dhe ju duhet ta merrni një kod QR të ri (rigjenerim të ri).

Udhëzime për aktivizimin e Vala eSIM në sistemet iOS dhe Android

Aktivizimi i Vala e-SIM në iOS

1. Hyni në “Settings”
2. Zgjidhni opsionin “Mobile Data” ose “Cellular”
3. Klikoni në “Add eSim” ose “Add Data Plan”
4. Skanoni QR kodin
5. Klikoni “Continue”
4. Klikoni në “eSIM” dhe shtypni PIN kodin


Më poshtë keni udhëzimin me video animacion për iOS:

Aktivizimi i Vala e-SIM në Android

1. Hyni në “Settings”
2. Zgjidhni opsionin “Connections”
3. Gjeni seksionin “SIM manager”
4. Klikoni “Add eSIM”
5. Zgjidhni opsionin “Scan QR-code” dhe skanoni kodin
6. Klikoni ”Add” dhe shtypni PIN kodin


Më poshtë keni udhëzimin me video animacion për Android:

Pyetjet më të shpeshta për eSIM

1. Çka është eSIM?

eSIM është një kartë digjitale SIM, e cila integrohet si softuer në pajisjen tuaj. Njësoj si një kartë SIM fizike,një eSIM i ruan të dhënat e nevojshme për përdorimin e rrjetit të VALA në pajisje. eSIM thjesht do të thotë një SIM i vendosur në pajisje, por dallon nga një SIM fizik në atë se eSIM është e integruar në pajisjen tuaj. Me disa hapa të thjeshtë, ju do të jeni gati të bëni thirrje, të dërgoni mesazhe, dhe të shfletoni në internet.

2. Si funksionon eSIM?

eSIM ka të njëjtin funksion si një kartë SIM fizike; dallon vetëm mënyra e aktivizimit. Ju mund ta instaloni Vala eSIM në një pajisje që e mbështetë teknologjinë eSIM. eSIM, pas instalimit në pajisjen tuaj, do t’i përmbajë të dhënat me të cilat ju identifikoheni si përdorues i shërbimeve të VALA. Për ta instaluar profilin Vala eSIM ju duhet ta skanoni kodin QR që keni pranuar në pikën e shitjes. Opsionin për shkarkimin e një profili eSIM mund ta gjeni në cilësimet (Settings) e pajisjes suaj, te “Add eSIM”. Pajisja (shpesh një telefon) në të cilën ju e aktivizoni eSIM duke skanuar kodin QR, duhet të jetë e lidhur me internet nëpërmjet një rrjeti WiFi.

3. A i ka eSIM të gjitha tiparet e një SIM fizik? (numrin serik, PIN/PUK?)

Po. eSIM i ka tiparet e njëjta me një SIM fizik, domethënë ka numrin serik dhe numrat PIN/PUK që mund t’i përdorni si siguri shtesë. Novacioni në rastin e eSIM është numri identifikues EID i çipit eSIM të pajisjes dhe kodi QR për aktivizim. Memoria e brendshme e eSIM ju lejon t’i ruani kontaktet sikurse te një SIM fizik. Gjithashtu fshirja e profilit eSIM nga pajisja i fshin të gjitha të dhënat e ruajtura në eSIM.

4. Cili është dallimi kryesor në mes të SIM-it fizik dhe eSIM?

SIM fizik është një kartë fizike, ndërsa eSIM është kartë virtuale (softuerike), që instalohet nëpërmjet skanimit të kodit QR. eSIM karakterizohet me lehtësi të aktivizimit, fleksibilitetet më të madh, më shumë numra telefoni në një pajisje.

5. Si mund ta aktivizoj një eSIM?

Për ta aktivizuar një eSIM duhet të vizitoni ndonjërën nga pikat tona të shitjes për t’u pajisur me kodin QR.

6. Çka është kodi QR për eSIM?

Kodi i aktivizimit eSIM është kodi QR që ju merrni nga ne atëherë kur ta aktivizoni një linjë të re me eSIM ose kur ta ndërroni SIM-in fizik me eSIM. Kodi i aktivizimit ju duhet për ta aktivizuar eSIM në pajisjen tuaj.

7. A mund ta përdor kodin QR disa herë?

Kodin QR mund ta përdorni/instaloni vetëm një herë dhe vetëm në një pajisje. I njëjti kod nuk mund të përdoret/instalohet nga ju ose nga të tjerët në një pajisje tjetër. Nëse dëshironi të përdorni/instaloni eSIM në një pajisje tjetër, duhet ta kërkoni një kod QR të ri për aktivizim në njërën nga pikat e shitjes të Vala.

8. Sa herë mund të provoni ta skanoni kodin QR Vala eSIM?

Në përpjekje për ta instaluar profilin Vala eSIM, kodin QR mund ta skanoni deri në 5 herë. Pas 5 tentimeve të pasuksesshme, ju duhet të aplikoni për një kod QR të ri

9. A mund ta përdor një eSIM në disa pajisje njëkohësisht?

Jo. eSIM është e lidhur vetëm me një pajisje të caktuar.

10. A mund ta përdor eSIM paralelisht me Sim fizik në një pajisje?

Numri juaj i telefonit nuk mund të përdoret njëkohësisht edhe në SIM fizik, edhe në eSIM. Ju mund ta përdorni eSIM paralelisht me SIM fizik ne një pajisje vetëm nëse numrat janë të ndryshëm.

11. A është eSIM e sigurt?

eSIM ofron një shkallë më të lartë sigurie për të dhënat e konsumatorit, për shkak të enkriptimit dhe verifikimit të shërbimit. SIM-i fizik mund të keqpërdoret më lehtë ose dhe të humbë më lehtë.

12. A ka validitet eSIM?

Po. Validiteti është i njëjtë sikurse për SIM fizik.

13. Nëse e ndërroj telefonin, a mund ta përdor të njëjtin kod QR?

Jo, sepse për pajisje të re duhet të gjenerohet një QR kod i ri, të cilin duhet ta merrni në pikat e shitjes.

14. A bëhet me pagesë gjenerimi i një kodi të ri QR nga eSIM në eSIM?

Po. Gjenerimi i çdo kodi QR të ri është me pagesë.

15. A mund ta marr prapë një SIM fizik, nëse e kam të aktivizuar një eSIM?

Po. Ju mund të kaloni nga eSIM në SIM fizik duke u paraqitur në pikat tona të shitjes për ta rigjeneruar
numrin

16. Nëse kam një pako aktive dhe kaloj nga SIM në eSIM, çka ndodh me pakon?

Pakoja të mbetet. Kjo është njësoj si rigjenerimi i një numri nga SIM fizik në SIM fizik

17. A mund të humbë validiteti i numrit, nëse kaloj nga SIM fizik në eSIM?

Ju mund të kaloni nga SIM fizik në eSIM pa asnjë ndryshim në validitet ose përmbajtje.

19. Çka ndodh me numrat kontaktues që i kam në SIM pasi të kaloj në eSIM?

Paraprakisht sigurohuni nëse i keni të gjitha kontaktet në SIM-in fizik. Nëse i keni, bëni një kopje rezervë të kontakteve tuaja (në Google, iOS) për t’i rivendosur më vonë, kur ta aktivizoni profilin eSIM.

20. A i mbështet eSIM të gjitha rrjetet (2G, 3G, 4G)?

Po. eSIM-i mbështet të gjitha rrjetet.

21. Si duhet të veprohet në rast të humbjes së pajisjes në të cilën është instaluar eSIM?

Zbatohet e njëjta procedurë sikurse në rastin e SIM fizik. Domethënë, ju thirrni në QTH (Qendrën e Thirrjeve: 080010000) për ta bllokuar numrin e humbur dhe paraqiteni në njërën nga pikat e shitjes për pranimin ekodit QR të ri për të njëjtin numër.

22. Çka nëse fshihet aksidentalisht profili im eSIM?

Ju duhet të paraqiteni në njërën nga pikat tona të shitjes për një kod QR të ri. Pas aktivizimit të profilit të ri në pajisje, mund të vazhdoni t’i përdorni shërbimet e Vala me numrin tuaj njësoj si me një SIM fizik.

23. Çka duhet të bëj, nëse ia jap/fal dikujt pajisjen time në të cilën është e aktivizuar eSIM?

Ju duhet patjetër ta deaktivizoni/fshini profilin eSIM nga pajisja që doni t’ia jepni/falni dikujt, përndryshe nuk do të mundni ta transferoni eSIM në pajisjen e re. Po ashtu ju duhet patjetër të paraqiteni në ndonjërën nga pikat tona të shitjes për të gjeneruar një kod të ri QR për të njëjtin numër.

24. Si mund ta deaktivizoj/fshij një profil eSIM?

Deaktivizimi bëhet në pajisjen tuaj. Nëse e ndërroni telefonin, duhet ta deaktivizoni paraprakisht eSIM në telefonin tuaj të vjetër dhe të merrni një kod QR të ri në pikat tona të shitjes.

25. A mund të përdor dy ose më shumë profile eSIM në një pajisje?

Jo të gjitha pajisjet në cilat mund të instalohet e-SIM e mundësojnë shfrytëzimin e dy e-SIM në të njëjtën kohë. Duhet lexuar specifikacionin e pajisjes për të ditur se sa e-SIM mund të instalohen dhe sa prej tyre mund të përdorën njëkohësisht.

26. Cilat prej pajisjeve e përkrahin teknologjinë eSIM?

Shumica dërmuese e pajisjeve të reja teknologjike e mbështesin teknologjinë eSIM, si: smartphone, tabletë, orë të mençura, GPS pajisje, POS, laptopë.

– Pothuajse të gjithë prodhuesit e mëdhenj të telefonave tani e kanë teknologjinë eSim në telefonat e tyre. Gati të gjithë telefonat iPhone, që nga iPhone X, e kanë. Telefonat Google Pixel 6, 7, 8, dhe seritë me palosje e kanë. Njësoj dhe telefonat nga Samsung Galaxy S21, S22, S23, dhe Z Fold/Flip 3, 4, dhe 5. Po ashtu e kanëmodelet më të reja të Motorola Edge+ dhe Motorola Razr+ me palosje dhe Razr, si edhe OnePlus 11 dhe one Plus Open.

– Nëse pajisja juaj ka eSim të integruar, në ‘Settings’ do t’i gjeni opsionet (konfigurimin e eSim) për kalimin nga një operator në tjetrin dhe për menaxhimin e llogarive tuaja. Nëse ju përdorni dual-SIM, teknologjia eSim mundëson disa llogari dhe kalimi nga njëra në tjetrën është tejet e lehtë.

– Laptopët që e mbështesin lidhjen celulare, e vendosin lidhjen kryesisht nëpërmjet teknologjisë eSim. Këtu hyjnë Surface Pro X dhe modele të ndryshme të Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, dhe Samsung. Laptopët e Apple ende nuk e mbështetin eSim.