Ftesë publike për partneritet në ofrimin e përmbajtjes

Me qëllim të ofrimit të shërbimeve të avancuara për konsumatorët tanë, Telekomi i Kosovës fton kompanitë e interesuara që të bëhen pjesë e partneritetit për ofrimin e përmbajtjes (filma, seriale, programe dokumentare, programe sportive etj.) në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

Telekomi i Kosovës synon që t’ju ofrojë kushte të barabarta të bashkëpunimit të gjithë operatorëve ekonomik serioz dhe të interesuar, me qëllim që t’ju ofrojmë konsumatorëve përvojën më të mirë nga ky bashkëpunim.

Në funksion të realizimit të këtij bashkëpunimi, Telekomi i Kosovës fton kompanitë e interesuara t’i ofrojnë produktet e tyre. Këto produkte do të precizohen pas propozimeve tuaja dhe pas takimeve të drejtpërdrejta me ju.  Ky është një proces i hapur dhe fillon një ditë pas publikimit të këtij njoftimi dhe vijon me lidhjen e marrëveshjeve të veçanta.

Për të qenë pjesë e këtij partneriteti, fillimisht operatorët ekonomik/palët duhet:

 • Të kenë përvojë në këtë fushë së paku tri vite. Si dëshmi mund të përdoret Certifikata e Regjistrimit te Biznesit dhe Informatat e Biznesit;
 • Të kenë qarkullim vjetor në dy vitet e fundit fiskale (total të deklaruara) afërsisht ose mbi 1,000,000 €. Kjo kërkesë mund të plotësohet nga Operatori Ekonomik vetëm apo në konzorcium. Si dëshmi mund të përdoret gjendja e tatimpaguesit e lëshuar nga autoriteti tatimor, ose Raporti i Auditimit të Pasqyrave Financiare;
 • Të dorëzojnë propozimet e veta, lidhur me idetë qe kanë për bashkëpunim.

Të gjitha kërkesat tuaja për të qenë pjesë e këtij partneriteti, së bashku me idetë dhe propozimet (modalitetet) e bashkëpunimit ju lutemi t’i dërgoni përmes postës elektronike në e-mail adresën content@kosovotelecom.com

Prishtinë, 01.10.2021

Anulim Konkursi

NJOFTIM

Telekomi i Kosovës Sh.A njofton të gjithë kandidatët të cilët kanë aplikuar për poziten Ekspert Ligjor (2 ekzekutues) për anulimin e konkursit të publikuar në shtypin ditor me datë.13.05.2021 i mbyllur me datë 27.05.2021, sepse së paku tre kandidatë nuk i kanë plotësuar kushtet e parapara me konkurs.  

I falënderojmë të gjithë aplikantët për shprehjen e interesimit për të qenë pjesë e TK Sh.A, dhe ju njoftojmë se  konkursi publike do të përsëritet.

 

OBAVEŠTENJE

Telekom Kosova a.d. obaveštava sve kandidate koji su se prijavili na konkursu za položaj pravnog strućnjaka (2 izvršioca), da se konkurs, raspisan i objavljen na dnevnoj štampi od 13.05.2021. g. a zakjućen 27.05.2021. godine, poništava jer je bilo potrebno da najmanje tri prijavljenih kandidata ispune uslove predviđene ovim konkursem, što se u ovom slučaju nije desilo.  

Zahvaljujemo sve kandidate koji su se prijavili na konkursu za njihovo interesovanje da budu deo  TK a.d. uz obaveštenje da će se ovaj javni konkurs ponovno objaviti.

Shprehje Interesi

Me datë 10 shkurt 2021, Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit ka shpallur dëgjimin publik https://kodeproject.org/wp-content/uploads/2021/02/Second-Public-Consultation-for-Unconnected-Towers_SQ.docx.pdf për lidhjen e Pirgjeve (BTS-ve) me fiber optik. Dëgjimi publik ka zgjatur deri me 18 shkurt 2021. Ky ka qenë edhe parakushti i fundit dhe më pas Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit, procedon me hapjen “Thirrje për Aplikim sipas skemës së GRANTE-ve për Financimin e Infrastrukturës Dixhitale”.

Telekomi i Kosovës SH.A., shpreh interesin e tij për të aplikuar në “Thirrje për Aplikim sipas skemës së granteve për Financimin e Infrastrukturës Dixhitale”, e cila pritet të publikohet së shpejti nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit, si njëra nga komponentët e Projektit të Ekonomisë Dixhitale të Kosovës (KODE). Për të aplikuar në skemën e granteve të lartcekura, Telekomi i Kosovës SH.A. ka nevojë për bashkëpunëtorë, të cilët do të ishin në gjendje të ofrojnë kryerjen e disa punimeve/furnizimeve/shërbimeve, që nuk mund të realizohen nga vet Telekomi.

Projekti KODE financohet nga Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim (IDA), dhe informata më të detajuara për projektin mund të gjenden në  https://kodeproject.org

Telekomi i Kosovës SH.A. në cilësinë e Aplikuesit për GRANT, përmes këtij publikimi, fton të gjithë bashkëpunëtorët potencial për bashkëpunim të mundshëm, të cilët do të jenë në cilësinë e nënkontraktorit.

Për t`u bërë bashkëpunëtorë potencial te Telekomit, operatorët ekonomik fillimisht duhet të plotësojnë disa kushte, si në vijim:

 • Duhet të dorëzojnë Certifikatën e Regjistrimit te Biznesit (Kopje).
 • Të dorëzojnë listën e referencave për punët/furnizimet apo shërbimet e kryera në fushën e telekomunikacionit me theks në ndërtimin e rrjetave optike.
 • Listën e personelit në dispozicion për realizim të projektit.
 • Vërtetimin e Administratës Tatimore, që nuk është në vonese të pagesës së tatimeve
 • Certifikatën nga Gjykata Themelore, që nuk është në procedure të falimentimit dhe likuidimit.

Përzgjedhja e bashkëpunëtorëve potencial do të bëhet duke pasur parasysh plotësimin e kërkesave të mësipërme si dhe seriozitetin e kompanisë që aplikon, ku përparësi do të kenë kompanitë të cilat kanë punuar në fushën e Telekomunikacionit në të kaluarën.

Të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen përmes e-mail adresës: KODE@kosovotelecom.com, ndërsa për pyetje apo sqarime eventuale mund të drejtoheni gjithashtu në e-mail adresën KODE@kosovotelecom.com

Afati i fundit për dorëzim të aplikacioneve është data: 11 mars 2021, në ora 24:00.

Vetëm operatorët ekonomik që i plotësojnë kushtet dhe konsiderohen të përshtatshëm do të ftohen për të diskutuar lidhur me mundësitë e ftesës për bashkëpunim të mëtutjeshëm me Telekomin e Kosovës në këtë projekt, respektivisht aplikimi në skemën e GRANTE-ve sipas thirrjes së lartcekur.

Shprehje Interesi

SHPREHJE INTERESI

Telekomi i Kosove Sh.a., shpreh interesin e saj për të marr pjese në “Thirrje për Aplikim sipas skemës së garantëve për Financimin e Infrastrukturës Dixhitale”, të publikuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit me datë 25 gusht 2020, si njëra nga komponentët e Projektit të Ekonomisë Dixhitale të Kosovës (KODE). Për të realizuar pjesëmarrjen në skemën e garantëve të lartcekur, TK SH.A ka nevoje për partner ose nënkontraktor, të cilët do ishin në gjendje të ofronin kryerjen e disa punimeve/furnizimeve/shërbimeve që nuk mund të realizoheshin nga TK Sh.A.

Projekti KODE financohet nga Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim (IDA), dhe informata me të detajuara për projektin mund të gjenden në  https://kodeproject.org

Telekomi i Kosovës sh.a në cilësinë e operatorit ekonomik, përmes këtij publikimi fton të gjithë operatoret ekonomik potencial për bashkëpunim të mundshëm që do kenë cilësinë e nënkontraktonit.

Për tu bërë partner i Telekomit, operatoret ekonomik fillimisht duhet të plotësojnë disa kushte, si:

 • Duhet të dorëzojnë Certifikatën e Regjistrimit te Biznesit (Kopje)
 • Te dorëzojnë listën e referencave për punët/furnizimet apo shërbimet e kryera ne fushën e telekomunikacionit me theks në ndërtime e rrjetave optike.
 • Listën e personelit në dispozicion për realizim të projektit.
 • Vërtetimin e Administratës Tatimore, që nuk është në vonese të pagesës se tatimeve
 • Certifikatën nga Gjykata Themelore, që nuk është në procedure të falimentimit dhe likuidimit.

Përzgjedhja e nënkontraktorëve do të bëhet duke pas parasysh plotësimin e kërkesave të mësipërme, si dhe seriozitetin e kompanisë që aplikon, ku përparësi do kenë kompanitë të cilat kane punuar për Telekomin në të kaluarën.

Të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen përmes e-mail adresës në vijim: KODE@kosovotelecom.com, ndërsa për pyetje apo sqarime eventuale mundë të drejtoheni gjithashtu në KODE@kosovotelecom.com

Afati i fundit për dorëzim te aplikacioneve është data; 07.09.2020, në ora 24:00.

Vetëm aplikantët që i plotësojnë kushtet dhe konsiderohen të përshtatshëm do të ftohen për diskutuar lidhur me mundësitë e ftesës për bashkëpunim të mëtutjeshëm me Telekomin e Kosovës në këtë projekt.

Telekomi i Kosovës SH.A.

U.D. Kryeshefi Ekzekutiv, Zeqir Kiqina

Prishtinë 02 Shtator 2020


DOWNLOAD PDF

Anulim Konkursi

NJOFTIM

Telekomi i Kosovës Sh.A njofton se Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve në kuadër të kompetencave të veta, me datë 28.07.2020, ka marrë vendim për anulimin e konkursit për pozitat: Kryeshef Ekzekutiv dhe Zyrtar Kryesor i Financave dhe Thesarit, i publikuar në shtypin ditor me datë: 15.07.2020.
Ky vendim është marrë pasi Bordi është njoftuar nga Njësia për Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike në kuadër të MEA së Qeveria e Republikës së Kosovës ka lidhur Memorandum Bashkëpunimi me Ambasadën Britanike për asistencë që nga fillimi i procesit, lidhur me përzgjedhjen e pozitave të larta.

I falënderojmë të gjithë aplikantët për shprehjen e interesimit për të qenë pjesë e TK Sh.A, dhe i lusim që të shohin web faqen e kompanisë për konkurset publike, në të ardhmen.

 

OBAVEŠTENJE

Telekom Kosova d.d. obaveštava da je Privremeni Bord Direktora, u okviru svojih ovlašćenja doneo odluku o poništenju konkursa za radna mjesta: Izvršni direktor i Glavni službenik za finansije i trezor, objavljen u dnevnoj štampi dana 15.07.2020.
Ova odluka je doneta posle informisanja Borda od strane jedinice za Nadzor Javnih Preduzeća, u okviru MEŽS o potpisivanju Memoranduma o Saradnji, sa ambasadom Ujedinjenog Kraljevstva, o njihovom ućestvovanju u proces regrutovanja viših rukovodećih pozicija .

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesovanju da budu deo TK d.d. i upućujemo ih da i ubuduće posjete web stranicu kompanije, da bi mogli da prate naše buduće javne konkurse.

Reagimi i TK, pas vendimit të Gjykatës Themelore të Prishtinës, lidhur me rastin përmbarimor me Dardafon.net L.L.C.

TELEKOMIN E KOSOVËS MUND TA SHPËTOJË VETËM PROKURORIA E SHTETIT DHE QEVERIA E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Me një vendim të Gjykatës Themelore në Prishtinë të datës. 6.07.2020 u refuzua prapësimi i debitorit Telekomi i Kosovës dhe u kalua në fuqi te përmbaruesi privat urdhri përmbarimor për shumën e obligimit financiar prej rreth 24.6 Milionë Euro.

Me këtë vendim të procedurës së përshpejtuar përmbarimore, të pa peshuar dhe vlerësuar sa duhet, Telekomi i Kosovës po kërcënohet me falimentim. Edhe pse ekzistojnë mundësi ankimimi në Gjykatën e Apelit, e njëjta nuk e prolongon medoemos ekzekutimin e urdhrit përmbarimor.

Kompania Dardafon.net u themelua në Nëntor 2008 dhe vetëm dy muaj më pas, më 16 janar 2009, nënshkruan me Telekomin e Kosovës (atëherë PTK) marrëveshjen e mbështetjes së operatorit të rrjetit mobil virtual. Z-Mobile duke shfrytëzuar ndër vite rrjetin e PTK, duke marrë favore në ndarjen e të hyrave në raportin 73%:27%, duke shitur produktet e Telekomit të Kosovës nën çmim, ka konkurruar në mënyrë jo të rregullt jo vetëm PTK-në por edhe operatorët e tjerë. Qoftë për shkak të kushteve të pafavorshme në kontratë, qoftë për shkak të kamatave enorme, borxheve të fryra e të paqena, të krijuara përmes një procesi krejtësisht të dyshimtë e të mjegullt, të cilin duhet hetuar me kujdes, Telekomi i Kosovës u soll në një situatë kur një kompani virtuale e cila operoi me paratë e Telekomit të Kosovës tani po pretendon ta falimentojë atë. Nga raportet e hartuara të ekspertëve të brendshëm të kompanisë si dhe të atyre të jashtëm është bërë vlerësimi që humbjet reale të Telekomit të Kosovës, nga kjo kontratë dalin të jenë qindra milionëshe.

Pasojat e këtij përmbarimi të përshpejtuar, përveç se do të jenë të karakterit social dhe ekonomik, do të jenë edhe të karakterit politik, nacional dhe legal, pasi që e gjithë kjo rrezikon të shpërthejë si afera më e madhe korruptive në gjithë historinë e Republikës së Kosovës. Tashmë, pengimi i “gëlltitjes” së Telekomit të Kosovës, varet nga ndërhyrja e shtetit për të ndalur dhe anuluar përmbylljen e suksesshme të këtij procesi të dyshuar  publikisht si korruptiv. Ky proces kishte filluar dhe ishte realizuar me vullnetin e individëve influencues politik dhe të bordeve politike të PTK/Telekomit të Kosovës që synonin zhvlerësimin e Telekomit të Kosovës dhe shitjen e tij me çdo kusht, apo përfitimin nëpërmjet të aksioneve të korporatës.

E vetmja forcë e cila ende mundet dhe duhet të merret me ruajtjen e Telekomit të Kosovës si aset nacional ka mbetur Qeveria e vendit, e cila e ka për obligim ligjor e kushtetues që të kontestojë gjithë procesin e grabitjes së Telekomit të Kosovës dhe si përfundim të anuloj atë, duke ia kthyer publikut atë që i takon.

Rrjedhimisht fati i kompanisë dikur më të suksesshme në vend e në rajon, e cila aksionarit i dha dividendë qindra milionëshe, tani është në dorën e Prokurorisë së shtetit dhe të Qeverisë së Kosovës.

Prandaj, ftojmë Prokurorinë e Shtetit të ndërmarrë hapat dhe veprimet emergjente për të ndaluar procesin e shkatërrimit të qëllimshëm të këtij aseti nacional, që prek edhe në themelet e sigurisë së vendit. Vazhdimësia e ofrimit të shërbimeve për institucionet e shtetit dhe publikun, zinxhiri funksional ekonomik në relacion me bizneset kontraktuese dhe siguria e mirëqenies së punëtorëve është obligim kushtetues dhe duhet të mbrohet nga drejtësia e shtetit e jo të cenohet dhe lihet në mëshirën e oligarkëve.

Disa kallëzime penale të cilat Telekomi i Kosovës i ka iniciuar në prokurori, indikojnë prova të mjaftueshme se kontrata e vitit 2009 (dhe veprimet para nënshkrimit te saj) me Dardafon.net përmbajnë elemente të veprës penale, të cilat duhet të ndiqen sipas detyrës zyrtare. Ekzekutimi i këtij përmbarimi duhet të prolongohet derisa të përfundojnë të gjitha proceset legale të iniciuara nga Telekomi i Kosovës e që ndërlidhen me raportin komercial të TK me Dardafon.net. Korporata është duke e rishqyrtuar mundësinë e ligjshmërisë së vendimeve duke e ngritur ne vëmendje të prokurorit çështjen në fjalë.

Telekomi i Kosovës ka kapacitete njerëzore, profesionale dhe ka vullnet të fuqishëm për të shërbyer konsumatorët e vet dhe për të krijuar sërish dividendë të fuqishme për aksionarin. Edhe sot, përkundrejt të gjitha destruksioneve në drejtim të saj, mbetet ofruesi më i besueshëm dhe më i preferuar i qytetarëve të Republikës së Kosovës, prandaj meriton të mbrohet, të konsolidohet dhe të fuqizohet.

Drejtuesit dhe punonjësit e Telekomit të Kosovës, edhe më tutje mbesin në besim se Qeveria e Republikës së Kosovës, Prokuroria e Shtetit dhe institucionet e tjera shtetërore nuk do të lejojnë që të ndodhë falimentimi i kësaj kompanie. Bëjmë thirrje publike që në procesin e konsolidimit dhe ristrukturimit të kemi mbështetjen e plotë dhe ndihmën e pakursyer të aksionarit dhe institucioneve relevante të shtetit.

Anulim Konkursi

NJOFTIM

Telekomi i Kosovës Sh.A njofton të gjithë kandidatët të cilët kanë aplikuar për pozitat: Kryeshef Ekzekutiv dhe Zyrtar Kryesor i Financave dhe Thesarit, për anulimin e konkursit të publikuar në shtypin ditor me datë.15.05.2020 i mbyllur me datë 13.06.2020, sepse nuk ka numer te mjaftueshëm të kandidatëve që i plotësojnë kushtet e përcaktuara me Konkurs.

I falënderojmë të gjithë aplikantët për shprehjen e interesimit për të qenë pjesë e TK Sh.A, dhe luteni që të shikoni web faqen e kompanisë për konkurset publike në të ardhmen.

OBAVEŠTENJE

Telekom Kosova d.d. obaveštava sve kandidte koji su se prijavili na položaje: Izvršni Direktor i Glavni Finansijski Direktor, da je konkurs objavljen u dnevnoj štampi dana 15.05.2020., poništen zbog nedovoljnog broja kandidata koji ispunjavaju uslove određene konkursom.

Zahvaljujuemo svim kandidatima koji su izrazili interesovanje da budu deo TK d.d., i upućujemo vas da pratite web stranicu kompanije za buduće javne konkurse.

SQARIM PËR MEDIA DHE KONSUMATORËT E TELEKOMIT TË KOSOVËS

I sigurojmë konsumatorët tanë se nuk ka përgjime nga ana e Telekomit të Kosovës dhe as qasje të paautorizuar në rrjetin tonë.

Pas deklaratave joprofesionale dhe të pambështetura në fakte të zyrtarëve të lartë të shtetit, të cilat e dëmtojnë pa të drejtë reputacionin e Telekomit të Kosovës sh.a., e ndiejmë të nevojshme të sqarojmë opinionin me sa vijon:
– Telekomi i Kosovës sikurse edhe operatorët e tjerë të Telekomunikacionit në Kosovë nuk posedojnë “dhoma të përgjimeve” me të cilat po spekulohet në opinion.
– Objekti ku është e vendosur drejtoria dhe administrata jonë kryesore, aktualisht nuk është pronë e Telekomit të Kosovës sh.a. por e Postës së Kosovës.
– Në kuadër të kësaj ndërtese ekzistojnë hapësira të cilat nuk i menaxhon Telekomi i Kosovës sh.a. dhe një ndër to është edhe një hapësirë e cila menaxhohet nga Kryeprokurori i Shtetit.
– Kjo hapësirë apo “ dhoma e përgjimeve” si është e njohur nëpër media, funksionon në bazë të ligjit 05/L-030 dhe me një Vendim të Kryeprokurorit të Shtetit. Të gjitha këto janë të bazuara në Standardet Ndërkombëtare të sigurisë.
– Hapësira të tilla ekzistojnë tek të gjithë operatorët në Evropë, duke i përfshirë këtu edhe operatorët në Kosovë.
– Në këtë hapësirë, e cila menaxhohet nga Kryeprokurori i Shtetit, nuk ka pasur qasje asnjëherë dhe në asnjë rast nga ndonjë i punësuar i Telekomit të Kosovës sh.a. pa autorizim dhe pa praninë e përgjegjësve nga Prokuroria e Shtetit.
– Hapësira në fjalë është e monitoruar përmes kamerave të cilat menaxhohen nga Kryeprokurori i Shtetit.
– Pas verifikimit nga personat kompetent, përreth hapësirës në fjalë nuk është gjetur asnjë shenjë apo element i dyshimtë për qasje me forcë apo qasje të pa autorizuar.

Deklaratat e pa verifikuara, të pasakta, apo të papërgjegjshme mund të e dëmtojnë biznesin dhe imazhin e Telekomit të Kosovës sh.a. Kemi frikë se kjo mund të keqkuptohet si favorizim i konkurrencës apo dëmtim i qëllimshëm i reputacionit të Telekomit te Kosovës sh.a.

Komunikatë për media

Bordi i Drejtorëve,
Telekomi i Kosovës Sh.A.

Lënda: Komunikatë për Media, Padia e Arbitrazhit nga Dardafon.net (Z-Mobile) dhe Telekomi i Kosovës

Me datë 01 Nëntor 2019, Telekomi i Kosovës ka pranuar nga ana e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë – International Chamber of Commerce (ICC), Njoftimit se Dardafon.net (Z-Mobile) ka paraqitur Padi kundër Telekomit të Kosovës, kjo në lidhje me mos-vazhdimin e Marrëveshjes për Operatorin Mobil Virtual (MVNO) të vitit 2009 (Marrëveshja me MVNO).

Nga njoftimi i pranuar nga ICC sqarohet se Dardafon.net ka kërkuar që të lëshohet një Masë e Sigurisë në atë mënyrë që të vazhdohet marrëveshja me MVNO dhe të vazhdohet ofrimi i Shërbimeve për klientët e Z-Mobile, dhe që Telekomi i Kosovës të paguaj dëmshpërblim.

Bordi i Telekomit ka mbajtur një mbledhje urgjente sot me datë 02 Nëntor 2019, kjo së bashku me Menaxhmentin, ku janë adresuar hapat e ardhshëm të përgjigjes në Padi dhe procedurën.
Bordi i Drejtorëve siguron aksionarin, sindikatën, dhe publikun që të gjitha veprimet e ndërmarra në lidhje me mos-vazhdimin e afatit të validitetit të MSA-së me Z-Mobile janë marrë në tërësi: a) Në pajtim me ligjin e aplikueshëm, dhe b) në pajtim me të dhënat financiare dhe ekspertizat teknike nderkombetare qe kane sygjeruar te mos vazhdohet kjo kontrate.

Faktor kyq në Vendimin e Bordit të Drejtorëve për mos-vazhdimin Marrëveshjes së MSA-së me kushte të njejta ka qenë Raporti i Ekspertëve Financiar dhe Teknik ndërkombëtar, të cilët kanë kuantifikuar dëme dhjetëra milionëshe në baza vjetore nga Kontrata me Z-Mobile. Gjithashtu, Bordi i Drejtorëve është bazuar edhe në opinionin e ekspertëve ligjor për mundësinë e mos-vazhdimit të Kontratës.

Mbi këto rrethana, ka qenë e qartë se Vendimi për të mos-vazhduar Kontratën me Z Mobile është bërë në të mirën e Telekomit dhe të qytetarëve. Në këtë drejtim, Bordi i Drejtorëve do të angazhohet që edhe përfaqësimi në arbitrazh të jetë profesional dhe që të dëshmohen dëmet e shkaktuara nga Z – Mobile.

Reagim publik
Telekomi i Kosovës, me qëllim të informimit të drejtë mbi gjendjen aktuale si dhe transparencën në raport me gjendjen ekonomike dhe shpenzimet, njofton opinionin publik se shkrimi në disa media eletronike, me titull “ Telekomi i Kosovës blen telefona të mencur-305 për menaxhment…”, është i pasaktë dhe i pavërtetë, për arsye se ka mbi 10 vite që Telekomi i Kosovës ka kontrata postpaid me institucione publike, komuna, universitete, kompani te ndryshme si dhe konsumatorë tjerë, dhe se këta telefona janë 100% të dedikuar vetëm për konsumatorë, të cilët kanë  shërbime Vala postpaid (me telefon) dhe si rrjedhojë keto janë obligime kontraktuale në mes të Telekomit dhe institucioneve të ndryshme dhe bizneseve, dhe për asnjë moment kjo blerje nuk ka destinim qe këta telefona t’i jepen në perdorim menaxhmentit.
 
Shkrimet e tilla, kanë për qëllim që të diskreditojne Telekomin, të humbin besimin e konsumatorëve dhe si të tilla, i konsiderojmë tendencioze dhe të porositura, që ndikojnë negativisht në imazhin e Telekomit.
Shprehje Interesi

SHPREHJE INTERESI PËR PARTNERITET

Me qëllim të ofrimit të shërbimeve më të mira për konsumatorët Telekomi i Kosovës Sh.A., ftojmë kompanitë e interesuara që të bëhen pjesë e partneritetit kryesisht në instalim dhe shpërndarjen shërbimeve broad band (Internet Fiks) në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

Bazuar në gjendjen aktuale të Telekomit të Kosovës Sh.A, limitimet/kufizimet financiare, ne presim çdo ide, propozim nga kushdo, krejt kjo për të ndihmuar dhe ofruar zgjidhje për tejkalimin – zbutjen e gjendjes aktuale.

Telekomi i Kosovës Sh.A synon që t’ju ofrojë kushte të barabarta të bashkëpunimit të gjithë operatorëve ekonomik serioz dhe të interesuar që të ofrojnë konsumatorëve përvojën më të mirë nga ky bashkëpunim. Synimi i partneritetit është përfitimi i tri palësh të përfshira në process; Telekomi i Kosovës, Konsumatori dhe Partneri.

Në funksion të realizimit të këtij bashkëpunimi, Telekomi i Kosovës Sh.A tashmë ka përcaktuar si strategji partneritetin e mundshëm, por që këto ide, propozime do të duhet të precizohen pas propozimeve tuaja dhe pas takimeve të drejtpërdrejta. Ky është një proces i hapur dhe fillon një ditë pas publikimit të këtij njoftimi dhe vijon me lidhjen e marrëveshjeve të mes palëve.

Për të qenë pjesë e këtij partneriteti, fillimisht operatorët ekonomik/palët duhet:
⦁ Përshkrimi i fushëveprimtarisë së kompanisë, i cili duhet të jetë shitës i pajisjeve elektronike, telekomunikuese ose mediale, ISP në ndonjë lokacion, përvojë në fushën e instalimeve apo edhe KNOË HOË nga të tjerët, të ngjashme..
⦁ Certifikata e Regjistrimit të Biznesit (kopje) dhe Informatat e biznesit.
⦁ Të kenë qarkullim vjetor në dy vitet e fundit fiskale (total të deklaruara) afërsisht ose mbi 1,000,000 Euro. Kjo kërkesë mund të plotësohet nga Operatori Ekonomik vetëm apo në konzorcium. Si dëshmi mund të përdoren Gjendja e tatimpaguesit e lëshuar nga autoriteti tatimor, ose Raporti i Auditimit të Pasqyrave Financiare.
⦁ Të dorëzojnë propozimet e veta, lidhur me idetë qe kanë për bashkëpunim.

Të gjitha kërkesat tuaja për të qenë pjesë e këtij partneriteti, së bashku me idetë dhe propozimet (modalitetet) e bashkëpunimit ju lutemi t’i dërgoni përmes postës elektronike në email adresën broadband_b2b@kosovotelcom.com

Prishtinë, 07 Tetor 2019

Anulim Konkursi

Nr. 01-4001/19 i dt. 12.07.2019,
Njoftohen të gjithë kandidatet se anulohet konkursi për arsye objektive për pozitat: Zyrtar i Marketingut (15) ekzekutues, Teknik (15) ekzekutues, i shpallur me dt 13.07.2019 me nr. 01-4001/19.
I falënderojmë të gjithë aplikantët për shprehjen e interesimit për të qenë pjesë e TK Sh.A, dhe luteni që të shikoni web faqen e kompanisë për konkurset publike në të ardhmen.
Prishtinë, 24 korrik 2019

Br. 01-4001/19 i dt. 12.07.2019,
Obaveštavaju se svi kandidati, da se konkurs poništava zbog objektivnih razloga, za položaje: službenik za marketing, (15) izvršilaca, tehničar, (15) izvršilaca, koji je raspisan 13.07.2019.g. br. 01-4001/19.
Zahvaljujemo sve kandidate koji su se prijavili na konkursu, za njihovo interesovanje da budu deo TK a.d. i ujedno ih molimo da i ubuduće, prate ueb stranicu Kompanije za javne konkurse.
Priština, 24. juli 2019.g.

Konkurset/Arkiva

Konkurs për vend pune

Afati per aplikim: 13.08.2020 ora 16:00

1. Kryeshef Ekzekutiv anuluar
2. Zyrtar Kryesor i Financave dhe Thesarit anuluar


Afati per aplikim: 25.01.2020 ora 16:00

1. Ekspert i Sigurisë së Rrjetit dhe Platformave të Telekomit të Kosovës (1 – ekzekutues)


Data e hapjes: 13.07.2019
Afati per aplikim: 27.07.2019 ora 16:00

1.Zyrtar i marketingut (15- ekzekutues) anuluar
2.Teknik (15-ekzekutues) anuluar


Data e hapjes: 10.07.2019
Afati per aplikim: 24.07.2019 ora 16:00

1. Zyrtar i Financave (3- ekzekutues)

Shprehje Interesi

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT

Telekomi i Kosovës sh.a., lajmëron të gjithë të interesuarit se për nevoja të kompanisë është domosdoshëm angazhimi i punëtorëve për Punë dhe Detyra Specifike përkatësisht për pozitën teknik/e.

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:
– Duhet të kenë të kryer së paku nivelin e mesëm shkollor,
– Të kenë të paktën 1 vit pervojë pune për fushën përkatëse për të cilën aplikon.

Kandidatët duhet të dorëzojnë këto dokumente:
– Një CV të përditësuar
– Dëshmi për shkollimin dhe përvojën e punës
Aplikimin mund ta bëni duke dorëzuar një kopje fizike të dokumentacionit CV-të në zyrën nr. 603, ndërtesa e Telekomit te Kosovës sh,a. kati VI, Prishtinë.
Aplikimi bëhet jo më larg se 19.07.2019.
Të gjitha aplikacionet /CV- të e pranuara do të vlerësohen dhe kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret e përcaktuara përmes kësaj thirrje publike do të ftohen për të qenë pjesë e Telekomit të Kosovës.

11.07.2019

Gratë në Telekom, besojnë në rikthimin e asetit nacional në vendin që i takon.

Sot, Drejtori ekzekutiv, Bedri Istrefi, ka filluar javën me gratë e punësuara në Telekom në sektorin e Mbështetjes Teknike, me ç’rast ka shkruar në rrjetin social se “gratë në TK prijnë me besim për rikthimin e Telekomit të Kosovës në asetin më të rëndësishëm nacional në gjenerimin e të hyrave”.

Z. Istrefi ka theksuar po ashtu se, Ne bashkë mundemi.

Ja postimi i plotë i Z. Istrefi në Facebook:

“Javën e punës e fillova me koleget e Sektorit të Mbështetjes Teknike.
Gratë në çdo sektor të TK, kanë dëshmuar reflektimin e parë ndaj përgjegjësisë së shtuar dhe angazhimit në kryerjen e përgjegjësive profesionale.
Gratë në TK prijnë me besim për rikthimin e Telekomit të Kosovës në asetin më të rëndësishëm nacional në gjenerimin e të hyrave. Ne së bashku mundemi!”

Telekomi i Kosovës me ueb faqe të re!

Telekomi i Kosovës sot ka lansuar ueb faqen e re, përmes së cilës, të gjithë konsumatorët dhe qytetarët e interesuar, do të kenë edhe një mundësi shtesë për t’u informuar rreth ofertave dhe produkteve tona, si dhe veprimtarisë biznesore të kompanisë sonë.

Telekomi i Kosovës tash e një kohë të gjatë ka pasur ueb faqe të disponueshme për konsumatorët e vet, porse, ueb faqja e re që është në adresën https://kosovotelecom.com/ është përgatitur dhe përshtatur në mënyrën më adekuate, që të jetë lehtësisht e qasshme për t’u përdorur nga konsumatorët dhe të gjithë qytetarët e interesuar.

Konsumatorët mund të gjejnë të gjitha informatat lidhur me shërbimet dhe produktet tona, që ofrohen në tri gjuhë: gjuhën shqipe, angleze dhe serbe.

Ueb faqja e re e Telekomit të Kosovës do të pasurohet me njoftimet më të fundit dhe do të jetë e qasshme për të gjithë, kudo dhe në çdo kohë.

Shpallje publike/Shprehje Interesi

Me qëllim të organizimit të shpalljes publike për kompanitë e interesuara për bashkëpunim, si dhe përcaktimin e kritereve për këtë veprimtari të shitjes së borxheve të këqija, Telekomi i Kosovës, iu bën ftesë publikekompanive të interesuara që të shprehin interesin e tyre për blerjen e borxheve të këqija ndaj Telekomit të Kosovës Sh.A.

Telekomi i Kosovës synon që përmes një procesi transparent t’ju ofrojë kushte të barabarta të ofertimit kompanive të specializuara dhe të interesuara ndërlidhur me blerjen e borxheve ndaj TK-së.

Në funksion të realizimit të këtij bashkëpunimi, Telekomi i Kosovës fton kompanitë e specializuara,të ofrojnë dhe propozojnë modelet në blerjen e borxheve të këqija (me te vjetra se një vit) duke përfshirë procedurat, aktivitetet karakteristikat e bashkëpunimit deri në lidhjen e një marrëveshje të mundshme. Ky është një proces i hapur dhe fillon një ditë pas publikimit të këtij njoftimi dhe vijon me lidhjen e marrëveshjeve të veçanta.

Për të qenë pjesë e këtij partneriteti, fillimisht operatorët ekonomik/palët duhet:

Të jenë kompani të cilat ofrojnë veprimtari në fushën e shëbimeve financiare, përkatësisht në fushën e grumbullit të borxheve dhe blerjen e borxheve të këqija, apo të ngjajshme nga fusha e borxheve të këqija. Dëshmi mund te përdoret Certifikata e Regjistrimit te Biznesit dhe Informatat e biznesit. Kompanitë mund të jenë vendore dhe ndërkombëtare, kompanitë ndërkombëtare duhet të jenë të regjistruara në Republikën e Kosovës.
Të kenë qarkullim vjetor në 3 vitet e fundit fiskale (total të deklaruara) afërsisht ose mbi 5 milion Euro ose dhe të ketë së paku 5 marrëveshje të natyrës së ngjajshme të realizuara me kompani të ndryshme. Kjo kërkesë mund të plotësohet nga Operatori Ekonomik vetëm apo në konzorcium. Si dëshmi mund të përdoren Gjendja e tatimpaguesit e lëshuar nga autoriteti tatimor, ose Raporti i Pasqyrave Financiare të audituara.
Të dorëzojnë historikun e kompanisë, propozimet e veta, lidhur me idetë qe kanë për bashkëpunim në veprimtarinë e blerjes së borxheve të këqija.
Të gjitha kërkesat tuaja për të qenë pjesë e këtij partneriteti, së bashku me dëshmitë e kritereve për palët e interesuara, ju lutemi t’i dërgoni përmes postës elektronike në email adresën vijuese: bdebt@kosovotelecom.com

Afati i fundit për dorëzimin e shprehjes së interesit është deri me datën 04.04.2019

Njoftim per anulimin e konkursit

nr. 05-4877/18 i dt 13.11.2018

Njoftohen të gjithë kandidatët se anulohet konkursi për pozitën: Kryeshef Ekzekutiv i Telekomit të Kosovës i shpallur me dt 13.11.2018 me nr 05-4877/18, i publikuar në shtypin ditor me dt. 14.11.2018, pasi që nuk kishte kandidatë të mjaftueshëm për mbajtje te intervistës.

Prishtinë, 31 dhjetor 2018

Njoftim per anulimin e konkursit

nr. 01-1515/18 të dt.23.04.2018

Njoftohen të gjithë kandidatet që kanë aplikuar për pozitën “Zyrtar i Auditimit te Brendshëm (1 ekzekutues)” të dt. 23.04.2018 se konkursi është anuluar.
Ju falënderojmë të gjithë aplikantët për shprehjen e interesimit.

Prishtinë, 27Korrik2018

Vala me produkt të jashtëzakonshëm, lanson bursë-platformë agroindustriale

Telekomi i Kosovës promovoi produktin e jashtëzakonshëm, modelin e një burse online apo platforme, e cila do t’i mbajë prodhuesit bujqësor, fermerët, grumbulluesit, ambalazhuesit përmes një aplikacioni, gjithnjë me informata më të fundit dhe të nevojshme për të gjitha katgoritë. Aplikacioni do të shtrihet në Shqipëri, Maqedoni, me synimin për të bërë konkret tregun real prej 7 milionë shqiptarëve.

Një fermer apo një prodhues bujqësor, nuk do të ketë nevojë më të bredhë apo të pres korridoreve të ministrive dhe organizatave të ndryshme, për të marrë informacione për grantet, donacionet dhe ndihmat tjera që jepen nga Qeveria e Kosovës apo Komisioni Europian dhe Banka Botërore.

Të gjitha këto informata, së bashku me të gjitha llojet e prodhimeve bujqësore në Kosovë, të gjitha pikat grumbulluese, të gjitha llojet e ambalazheve dhe produkteve tjera në funksion të bujqësisë, do t’i ketë në telefonin e tij.

Mjafton një numër i Valës dhe shkarkimi i aplikacionit, i cili 6 muajt e parë do të jetë falas, ndërsa më vonë, do të jetë i disponueshëm kundrejt një shumë simbolike.

Aplikacioni i promovuar sot nga Drejtori Menaxhues i Telekomit të Kosovës, me Shoqatën e Fermerëve të Kosovës, në ambientet e Fermës & Qumështores “Eurolona” në Miradi të Epërme, do të shtrihet edhe në Shqipëri dhe Maqedoni, për të bërë konkret tregun mbarëshqiptar dhe pse jo edhe më gjërë, pasi shitja e produkteve bujqësore nga fermerët e Kosovës dhe Shqipërisë është kthyer në një nevojë esenciale.

“Kemi ardhur sot ta promovojmë bursën apo platformnën agroindustriale, një lloj aplikacioni apo ta quajmë bursë elektronike, e cila paraqet revulucion për Telekomin e Kosovës. Paramedojeni prodhuesit bujqësor, qumështoret, fermerët, dhe prodhuesit tjerë në vend, do të kenë informacion në kohë reale për grantet, donacionet, projeket dhe lehtësirat tjera për informim në lidhje me këtë biznese. Gjitthashtu do kenë informacion për çdo produkt bujqësor, pemë, perime, vreshtari, pemëtari, bletari, ambalazhime, pika grumbulluese dhe sasinë e tyre. Padyshim se është një gjë që s’ka ekzistuar më parë dhe nuk gjendet ende në rajon”, tha Drejtori Menaxhues i Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa.

Sipas tij, ky produkt paraqet revulucoion të njëjtë me atë që ndodhi me telekomunikimin mes Kosovës dhe Shqipërisë, i cili nga 80 cent për minutë, ka rënë në 10 cent. Gjithashtu, një javë në Shqipëri mund të kalohet me më pak se 5 euro, duke përdorur internetin e shpejtë të pakos ALB 2, ndërkohë që numri nuk ka nevojë të ndërrohet.

“Kjo bursë online apo platformë do të sjellë një revulucion të tillë fillimisht në sektorin e bujqësisë në vendin tonë dhe brenda pak kohësh edhe në gjithë tregjet shqiptare”, deklaroi Drejtori Menaxhues i Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa.

Milazim Berisha, pronar i Fermës & Qumështores “Eurolona”, bëri të ditur se aplikacioni që ka krijuar Vala është i jazhtëzakonshëm, sepse ndihmon jo vetëm qumështarët, por të gjithë fermerët e këtij sektori që të kenë infomata në kohë reale.

“Është një ndihmë e madhe për të gjithë bujqit dhe fermerët e Kosovës, për faktin se lehtëson shumë komunikimin tonë reciprok dhe marrjen e informacioneve të shpejta, të sakta dhe të nevojshme”, pohoi Berisha.

Kjo platformë e cila është një inovacion jo vetëm për tregun e Kosovos, por edhe të rajonit dhe më gjërë, do të jetë një kontribues i pamohueshëm në zhvillimin e mëtutjeshëm të agrobiznesit, zhvillim ky që do të manifestohet me zhvillimin ekonomik të vendit.

Arritja me lehtësi dhe në kohë reale te qasja dhe shkëmbimi i informacioneve është njëra ndër sfidat më të mëdha të kohës, për të bërit biznes, ndërsa përmes platformës “BUJKU”, do të eleminohen të gjitha vështirësitë e qasjes në informacione dhe komunikim të shpejtë në gjithë sektorin bujqësor dhe jo vetëm.

Njoftim per anulimin e konkursit

nr. 01-1177/16 të dt. 25.03.2016

Njoftohen të gjithë kandidatet që kanë aplikuar në konkursin publik nr. 01-1177/16 të dt. 25.03.2016, se konkursi në fjalë për arsye objektive është anuluar. Ju falënderojmë të gjithë aplikantët për shprehjen e interesimit për të qenë pjesë e TK SH.A., dhe luteni që të shikoni web faqen e kompanisë për konkurset publike në të ardhmen. Në të njëjtën kohë ju kërkojmë falje për vendimin e marr që të anulojmë konkursin publik.

Prishtinë, 6 maj 2016

Nënshkruhet kontrata kolektive në Telekomin e Kosovës

Drejtori Menaxhues i Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa dhe Kryetari i Sindikatës së Punonjësve të Telekomit të Kosovës, Lamih Balaj sot e nënshkruan kontratën kolektive.

Kontrata kolektive ka rëndësi të veçantë për Telekomin e Kosovës, pasi që krijon përgjegjësi më të madhe në mesin e punonjësve, zhvillon ndjenjën e respektit dhe përgjegjësisë, nxitë ndjenjën e sigurisë, ngrit moralin dhe produktivitetin e tyre si dhe ndihmon në zgjidhjen e drejtë të mosmarrëveshjeve të mundshme.

Drejtori Menaxhues i Telekomit të Kosovës Agron Mustafa theksoi se nënshkrimi i kësaj kontrate përmbyllë një proces të nisur që nga viti 2010.

“Kjo kontratë qartëson dhe plotëson marrëdhëniet korrekte mes menaxhmentit dhe punonjësve, duke dëshmuar se Telekomi i Kosovës, përveç të bërit biznes, gjithashtu kujdeset edhe për raportin me punonjësit e vet”, deklaroi Agron Mustafa, Drejtor Menaxhues i Telekomit të Kosovës.

Me nënshkrimin e kësaj kontrate, do të jetë më e lehtë edhe për menaxhmentin që të zgjidhë çështjet në nivelin e bisedimeve, pasi që hapet edhe një kanal shtesë komunikimi, duke ngritur pjesëmarrjen e punonjësve në vendimmarrje.

Kryetari i Sindikatës së Telekomit të Kosovës z. Lamih Balaj tha se Drejtori Menaxhues Agron Mustafa ka pasur qasje shumë pozitive dhe konstruktive në lidhje me këtë çështje që nga dita e parë e fillimi të punës së tij.

“Asnjëri nga ish-kryeshefat e kompanisë sonë nuk qenë i gatshëm ta nënshkruaj këtë kontratë, ndërkaq sot synimi ynë po realizohet falë gatishmërisë së kryeshefit aktual dhe për këtë i jam shumë mirënjohës në emër të të gjithë punëtorëve të Telekomit të Kosovë. Kjo kontratë kolektive është harmonizuar nga të dy palët e përfshira, në përputhje me kontratën nacionale dhe inkurajoj të gjithë punonjësit që të vazhdojnë me punën dhe përkushtimin e tyre drejt arritjeve të reja”, pohoi Lamih Balaj.

Përveç rëndësisë që kontrata kolektive ka për Telekomin e Kosovës dhe punonjësit e saj, ajo gjithashtu është e rëndësishme për shoqërinë në përgjithësi, pasi që krijon një klimë të favorshme, e cila ndihmon në përpjekjet e përgjithshme të vendit për zhvillim ekonomik e social.

Njoftim

“Shprehje interesi / Konkurs publik”, në linkun zyrtar të webfaqes interne të Telekomit të Kosovës e shpallur më heret, në linkun vijues
https://kosovotelecom.com/ptk/_shprehje-interesi-konkurs.php
se është anuluar për shkak të precizimit të mëtutjeshëm të nevojave të brendshme për rifreskim stafi në Telekomin e Kosovës.
Kërkojmë mirëkuptimin e të gjithë atyre që kanë shprehur interesin e tyre sipas shpalljes.

Njoftim për faljen e borxheve

Njoftim për faljen e borxheve
Telekomi i Kosovës sh.a. njofton të gjithë konsumatorët e vet të telefonisë fikse dhe mobile, se duke filluar nga muaji nëntor 2015, do të fillojë me pranimin dhe menaxhimin e kërkesave te tyre per faljen e borxheve, duke zbatuar Ligjin për Faljen e Borxheve Publike

Telekomi i Kosovës sh.a., i ka identifikuar të gjithë konsumatorët që kanë borxhe të pashlyera për shërbimet e telefonisë fikse dhe mobile, të cilët mund të përfitojnë nga falja e borxheve për periudhën deri më 31 dhjetor 2008.

Nga falja e borxheve për shërbimet e telefonisë fikse dhe mobile për periudhën kohore deri më 31 dhjetor 2008, ashtu siç e përcakton Ligji, do të përfitojnë të gjithë konsumatorët e Telekomit te Kosovës, te cilët kanë obligime të pashlyera ndaj kësaj kompanie, me kusht që:

– Të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 01 janar 2009 deri me 31 dhjetor 2014, atëherë personat e këtillë, përveç faljes së tërësishme të borxhit për periudhën deri më 31 dhjetor 2008, do të përfitojnë edhe me faljen e gjobave, ndëshkimeve, interesit dhe çdo obligim tjetër që rrjedh nga mos pagesa me kohë e kryegjësë së borxhit për periudhën 01 janar 2009 deri me 31 dhjetor 2014, ose;

– Të lidhin marrëveshje me Institucionin Shtetëror apo Ndërmarrjen Publike për pagesën e borxheve me këste për periudhën 01 janar 2009 deri me 31 dhjetor 2014. Në rastin kur arrihet marrëveshja sipas nën-paragrafit 1.2 të këtij neni, atëherë personat e këtillë, përveç faljes së tërësishme të borxhit për periudhën deri më 31 dhjetor 2008, do të përfitojnë edhe faljen e ndëshkimeve për periudhën 01 janar 2009 deri më 31 dhjetor 2014. Pagesa e borxhit sipas këtij paragrafi duhet te kryhet:

– Brenda afatit prej dy (2) vitesh, për personat juridikë, nga data e lidhjes së
marrëveshjes, dhe;

– Brenda afatit prej tri (3) vitesh, nga personat fizikë, nga data e lidhjes së marrëveshjes.

Pagesat për shërbimet e telefonisë fikse dhe mobile për periudhën 1 janar 2009 deri më 31 dhjetor 2014, mund të bëhen brenda një viti nga data e hyrjes në fuqi e Ligjit për Faljen e Borxheve Publike, deri më 2 shtator 2016.
Konsumatorë të nderuar,

Ju që do të përfitoni nga falja e borxheve të shërbimeve të telefonisë fikse dhe mobile për periudhën deri më 31 dhjetor 2008, nëse lidhni marrëveshje me Telekomin e Kosovës sh.a. për ri-programimin e borxhit dhe nuk i përmbaheni në përpikëri kësaj marrëveshje, atëherë ne obligohemi që t’ju vendosim sërish në listën e borxheve, duke iu bërë obligues për të gjitha borxhet deri më 31 dhjetor 2008, çdoherë duke u bazuar në Ligjin për Faljen e Borxheve Publike.

Ligji për Faljen e Borxheve Publike, ka paraparë faljen e borxheve publike ndaj ndermarrjeve publike, pra edhe te Telekomit te Kosovës sh.a. bashkë me përcaktimin e kritereve dhe procedurave për faljen e këtyre borxheve, që ashtu sikur personat fizik poashtu edhe ata juridik kanë deri më 31 dhjetor 2008.

Telekomi i Kosovës sh.a. sot publikon në webfaqen e saj www.kosovotelecom.com, listat e të gjithë konsumatorëve që do të jenë përfitues të faljes së borxheve për shërbimet e telefonisë fikse dhe mobile te Telekomit te Kosovës sh.a. deri më 31 dhjetor 2008, konform dispozites se nenit 4 te Ligjit per Faljen e Borxheve Publike, Nr.05/L-043.

Për shkak të Mbrojtjes së të Dhënave Personale të Konsumatorit, listat janë të përpiluara me numrin e konsumatorit/ame per secilin prej tyre veç e veç, duke përfshirë edhe shumen e borxhit deri me dt.31.12.2008, dhe, per periudhen nga 01.01.2009-31.12.2014.
Ftojmë të gjithë përfituesit nga falja e borxheve të shërbimeve të telefonisë fikse dhe mobile te Telekomit te Kosovës sh.a. qe duke filluar nga muaji nëntor 2015, të vijnë me kërkesat e tyre në Telekomin e Kosovës sh.a, ne këto pika shitëse:

QytetiAdresaNr. i kontaktit
PrishtinëPr Dardania, rr Dardania, p.n Ndërtesa kryesore038554488, 038544181, 038544021, 038543303
Pr Qafa, rr. UCK038555112
Qendra e Biznesit Bulevardi Nena Tereze038220012
Prizrenrr. Pushka Tares nr 357029225044, 029242151
GjakovëRruga e UÇK-së0390330105, 0390329979
PejëRruga Mbretresha Teutë039432090, 039432300
MitrovicëRruga Arta028538988, 028538100
Ferizajrr. Dëshmorët Kombit0290329666, 0290329100
Gjilanrr. Adem Jashari0280324858, 0280325200
Emri i dokumentitDownload
Borgjet e falura nga Telekomi i Kosoves Sh.A.PDF
LIGJI Nr- 05 L-043 PËR FALJEN E BORXHEVE PUBLIKE 002
Regjistri i parapaguesve te telefonisë mobile & fikse të cilët mund të përfitojnë nga falja e borxheve
Regjistri i parapaguesve të telefonisë mobile & fikse të cilët përfitojnë faljen e borxhit me automatizëm prej 0-100.00 €
Telefonia Mobile & Fikse Borxhi 2009-2014
Udhezim Administrativ QRK - Nr 042015 per procedurat e faljes se borxheve publike
Qendra e Thirrjeve me numër unik për trajtimin e thirrjeve

Konsumatorët e Vala-s dhe Telekomit të Kosovës duke filluar nga dita e sotme për t’u lidhur me ndonjërin nga operatorët e Qendrës së Thirrjeve, do të formojnë vetëm numrin 080010000.

Deri më tani ishin gjithsejt pesë numra, ndërsa tani e tutje do të jetë vetëm një numër unik, gjë që dëshmon se tashmë tërë sistemi operativ është më i avancuar për trajtimin e thirrjeve.

Të hënën me 29 dhjetor 2014, në orën 10.00, Qendra e Thirrjeve e Vala-s dhe Telekomit të Kosovës ka startuar me formën e re të komunikimit me konsumatorë. Fillimisht konsumatorët të cilët janë mësuar me numrat e vjetër, nuk do ta hetojnë fare ndryshimin, sepse linja mund të merret pa asnjë problem edhe duke i formuar numrat e mëparshëm.

Inagurimin e këtij projekti e bëri u.d. i Kryeshefit Ekzekutiv të PTK-së, Mehdi Latifaj, ku njëkohësisht u njoh me mbarëvajtjen dhe procesin e punës në këtë qendër.

Përveç faktit se teknologjia e re e bën Qendrën e Thirrjeve me një numër unik, ajo mundëson që konsumatorit të cilit i rastis të pres për pak kohë, të njihet me pakot e shërbimeve dhe produkteve që i ofron Vala dhe Telekomi i Kosovës.

Përgjigjia automatike me zë (IVR) do të lajmërohet ekskluzivisht në rastet kur ka ngarkesë të madhe dhe asnjëri nga operatorët nuk ndodhet i lirë në atë moment. Kjo gjithsesi mund të ndodh në rastet e lansimit të produkteve dhe shërbimeve të reja atraktive, kur ka ndonjë pengesë teknike, apo problem përmasash më të gjëra.

Ky është edhe një hap i rëndësishëm i kompanisë për të ndjekur zhvillimet e reja teknologjike dhe për të lehtësuar dhe bërë sa më praktik dhe joshës komunikimin me konsumatorët.

Vala dhe Telekomi i Kosovës shpërndanë 2015 dhurata për fëmijë

U.D. i Kryeshefit Ekzekutiv të PTK-së, Mehdi Latifaj ka ndarë të martën dhurata për fëmijët në Klinikën e Pediatrisë në Prishtinë për nder të festës së Vitit të Ri.

Duke i gëzuar sadopak me dhurata modeste fëmijët e shtrirë në Klinikën e Pediatrisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhe duke u uruar shërim sa më të shpejtë atyre, u.d. i KE të PTK-së shprehu urimet e tij më të përzemërta për fëmijët e prindërit e tyre, por edhe edhe për stafin mjekësor të kësaj klinike.

“Të dhurosh dhurata duke përjetuar gëzimin e këtyre fëmijëve, është me të vërtetë dhurata më e mirë për mua personalisht dhe për VALA-n dhe Telekomin e Kosovës, në prag të festave të fundvitit, sepse është një ndjenjë e veçantë të jesh sot këtu pranë tyre”, u shpreh u.d. i KE të PTK-së, Mehdi Latifaj.

Ai rikujtoi me këtë rast se Vala dhe Telekomi i Kosovës ka shpërndarë dhurata fëmijëve të ndryshëm, përfshirë edhe fëmijëve bonjak të Reçakut, të Krushës, të Drenasit, Malishevës, Kaçanikut dhe në tërë Kosovën.

“Ne kemi ndarë dhurata të shumta këto ditë dhe do të arrijmë të shpërndajmë si numër simbolik me vitin që po vjen, gjithsejt 2015 dhurata. Gjatë këtij viti PTK ka ndihmuar në vazhdimësi fëmijë, familje, studentë, skamnorë, invalidë të luftës me të vetmin qëllim që kontributi ynë të jetë i pranishëm në shoqërinë kosovare”, ka bërë të ditur Mehdi Latifaj duke lënë të kuptohet se fytyrat e buzëqeshura dhe të lumtura të këtyre fëmijëve, janë një shtytje e madhe që të gjithë të angazhohen që fëmijët e Kosovës të kenë një fëmijëri pa brenga dhe të shëndetshme.

Nga ana e tij, drejtori i Klinikës së Pediatrisë falënderoi PTK-në që në këto ditë festash iu gjend pranë fëmijëve të hospitalizuar.
“Një dhuratë e juaja është një kurajo e madhe për këta fëmijë, prandaj i jemi mirënjohës çdo iniciative për të na përkrahur dhe ndihmuar në forma të ndryshme”, pohoi Muharrem Avdiu, drejtor i Klinikës së Pediatrisë.

Vala dhe Telekomi i Kosovës gjatë festave të fundvitit, gjithashtu do të shpërndajnë dhurata për fëmijë nëpër vendbanime dhe institucione të ndryshme në gjithë territorin e Kosovës.

Ftesë publike për partneritet

Me qëllim të ofrimit të shërbimeve më të mira për konsumatorët Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.A. (PTK), respektivisht Vala dhe Telekomi i Kosovës, ftojnë kompanitë e interesuara që të bëhen pjesë e partneritetit për ofrimin e produkteve dhe shërbimeve telekomunikuese.

PTK synon që t’ju ofrojë kushte të barabarta të bashkëpunimit të gjithë operatorëve ekonomik serioz dhe të interesuar që të ofrojnë konsumatorëve përvojën më të mirë nga ky bashkëpunim. Synimi i partneritetit është përfitimi i tri palëve të përfshira në proces.

Në funksion të realizimit të këtij bashkëpunimi, PTK tashmë ka zhvilluar disa ide, por që këto ide do të duhet të precizohen pas propozimeve tuaja dhe pas takimeve të drejtpërdrejta me ju. Ky është një proces i hapur dhe fillon një ditë pas publikimit të këtij njoftimi dhe vijon me lidhjen e marrëveshjeve të veçanta.

Për të qenë pjesë e këtij partneriteti, fillimisht operatorët ekonomik/palët duhet:

Të jenë shitës të pajisjeve elektronike, telekomunikuese ose mediale. Dëshmi mund te përdoret Certifikata e Regjistrimit te Biznesit dhe Informatat e biznesit.
Të kenë qarkullim vjetor në dy vitet e fundit fiskale (total të deklaruara) afërsisht ose mbi 1,000,000 Euro. Kjo kërkesë mund të plotësohet nga Operatori Ekonomik vetëm apo në konzorcium. Si dëshmi mund të përdoren Gjendja e tatimpaguesit e lëshuar nga autoriteti tatimor, ose Raporti i Auditimit të Pasqyrave Financiare.
Të dorëzojnë propozimet e veta, lidhur me idetë qe kanë për bashkëpunim.

Të gjitha kërkesat tuaja për të qenë pjesë e këtij partneriteti, së bashku me idetë dhe propozimet (modalitetet) e bashkëpunimit ju lutemi t’i dërgoni përmes postës elektronike në email adresën partneriteti_b2b@ptkonline.com

Njoftim për miratimin e kodeve të shkurta

Konsumatorë të nderuar, Telekomi i Kosovës në bazë të Ligjit për Komunikime Elektronike, ka zëvendësuar numrat e shërbimeve te Telekomit të Kosovës me numra të rinj (aktual).

Numrat që janë përdorur gjerë më tani janë:

9077 (pa pagesë) – Informatat për shërbimet dhe produktet e Telekomit
9099 (pa pagesë) – Informata për shërbime të internetit
977 (pa pagesë) – Informata për pengesa teknike
988 (0.12 cent) – Informata për numra telefoni
979 (pa pagesë) – informata rreth borxhit dhe rikyçjet pas pagesës se borxhit.
96 (pa pagesë) – Informata për shërbime Postare
Numrat që janë në dispozicion për përdorim tani e tutje janë:

1699 (pa pagesë) – Informatat për shërbimet dhe produktet e Telekomit
1699 (pa pagesë) – Informata për shërbime të internetit
1677 (pa pagesë) – Informata për pengesa teknike
1688 (0.12 cent) – Informata për numra telefoni
1679 (pa pagesë) – informata rreth borxhit dhe rikyçjet pas pagesës se borxhit.
1696 (pa pagesë) – Informata për shërbime Postare.

Telefoni fikse PTK dhe internet edhe për 17 lokacione të reja në Kosovë

Për herë të parë, Visar Bajraktari, banor i fshatit Isniq, do të mund të shfrytëzojë shërbimet e Telekomit të Kosovës, telefoninë fikse dhe internetin me gjithë kapacitetet e veta.

Thirrjen e parë që ai sot e pranoi, ishte pikërisht nga Kryeshefi Ekzekutiv i PTK Sh.a.-së, Prof. Dr. Shyqyri Haxha.

Janë gjithsej 1200 familje të këtij vendbanimi, që prej të enjtes, kanë privilegjin të komunikojnë me pjesën tjetër të Kosovës dhe botës.

Projekti i Telekomit të Kosovës për shtrirjen e rrjetit në 17 lokacione të Kosovës – vlera e përgjithshme e projektit, e cila kap shifrën mbi 10 milionë euro – është inauguruar të enjten, me lansimin e linjave të telefonisë fikse dhe internetit në fshatin Isniq, nga Kryeshefi Ekzekutiv i PTK-së, Dr. Haxha.

?Përurimi i projektit të sotëm është edhe një dëshmi se, PTK jo vetëm në telefoninë mobile por edhe atë fikse është duke përparuar. Vetë fakti që këtu kemi kapacitete të internetit brezgjërë, do të thotë se ne po i afrohemi telekomit me standarde shumë të larta dhe shumë moderne?, ka deklaruar Dr. Haxha me rastin e inaugurimit të projektit.

Fshati Isniqi, është vetëm njëri nga tri vendbanimet e Regjionit të Gjakovës, i cili përfitoi nga ky projekt shumë i rëndësishëm.

Centrali digjital i instaluar në fshat, mundëson krijimin e mbi 1200 linjave telefonike dhe mbi 600 të internetit.

Puna është duke u zhvilluar me një intensitet shumë të lartë, vetëm për dy ditë prej përfundimit të punëve, në Isniq janë instaluar 40 linja telefonike.

Adem Grabovci, zëvendësministër i Transportit dhe Post Telekomunikacionit, ka uruar Kryshefin Ekzekutiv të PTK-së për punën e bërë.

?E uroj KE e PTK për sukseset e vrullshme në drejtim të zhvillimin PTK-së. Në emrin e Qeverisë së Kosovës dhe Ministrisë së Transportit dhe Post Telekomunikacionit, i garantoj se gjithnjë do të jemi pranë tij, në mënyrë që të ecë me hapa edhemë të shpejt në zhvillimin e PTK-së dhe sukseseve të reja?, ka deklaruar zv. Ministri Grabovci.

Interesimi për këto shërbime të Telekomunikacionit të Kosovës, në këtë fshat është, por edhe në lokacionet tjera është shumë i madh.

Mbi 90 përqind e kërkesave bëhet për të dy shërbimet, telefonisë fikse dhe internetit dhe vetëm 10 përqind e tyre kërkojnë vetëm shërbimin me zë.

Rrjetat e sapo ndërtuara përkrahin shërbimin e zërit dhe internetit me çmim shumë të volitshëm. Shumë shpejt në këto rrjeta do të ofrojmë edhe produktin e Televizionit përmes teknologjisë IPTV.

Në ditët në vijim, PTK do të bëj inaugurimin e projektit në lokacionet tjera, të cilat janë të gatshme për punë.