NJOFTIM PËR VAZHDIM TË AFATIT TË APLIKIMIT PËR KONKURS :

Telekomi i Kosovës Sh.A. më datë 01.12.2023 deri më datë 15.12.2023 ka shpallur Konkurs Publik për Punë dhe Detyra Specifike për pozitën: Ekspert Ligjor, për shërbime ligjore dhe shërbime tjera përcjellëse,përkrahje dhe/ose përfaqësim në raste komplekse komerciale pranë gjykatave vendore që mund të kenë elemente ndërkombëtare si dhe të rasteve tjera të natyres së ndryshme juridike (1 ekzekutues). Për shkak të natyrës scecifike të kësaj pozite, Telekomi i Kosovës Sh.A. vazhdon afatin e Konkursit Publik deri më datë 26.12.2023, me kritere dhe kushte të njejta.

KONKURS PËR VEND TË PUNËS:

Titulli i punës: Ekspert Ligjor (1 ekzekutues).
Afati i fundit për aplikim :  26.12.2023

KONKURSI FORMULAR APLIKIMI DEKLARATA NËN BETIM

OGLAS O PRODUZANJU ROKA ZA APLICIRANJE ZA KONKURS:

Telekom Kosova d.d. datum 01.12.2023 do 15.12.2023 objavioje Javni Konkurs za radno mesto: Pravni Stručnjak za Odredene Poslove i Zadatke /Za pravne usluge i druge prateće usluge, podršku i/ili zastupanje u složenim privrednim predmetima pred domaćim sudovima koji mogu imati međunarodne elemente, kao i drugim predmetima različite pravne prirode ( 1 izvrsilac). ). Zbog specifićne prirode ovog radnog mesta, Telekom Kosova d.d. produzuje rok za apliciranje ovog Javnog Konkursa do 26.12.2023, sa istim odgovornostima i duznostima.

KONKURS ZA RADNO MESTO:

Naziv radnog mesta: Pravni stručnjak (1 izvršilac).
Zadnji rok za pijavljivanje na konkursu: 26.12.2023

Oglas za radno mesto Prijavni formular IZJAVA POD ZAKLETVOM