KONKURS PËR VEND TË PUNËS:

 

Titulli i punës: Ekspert ligjor për përkrahje në arbitrazhe vendore  dhe në arbitrazhin e ICC- pjesa ligjit nacional (1 ekzekutues)                     

Mandati: 120 dite

Vendi: Prishtinë

Ndërmarrja: Telekomi i Kosovës Sh. A

Afati i fundit për aplikim :  26.05.2022

KONKURS ZA RADNO MESTO:

 

Naziv radnog mesta: Pravni ekspert za podršku u lokalnim arbitražama i ICC arbitraži – deo nacionalnog prava (1 izvršilac)                                    

Mandat: 120 dana

Radno mesto: Priština

Preduzeće: Telekom Kosova a.d.

Zadnji rok za prijavu: 26.05.2022

 

Konkursi Aplikacioni

Shqip

Shqip
Serbisht Serbisht
   

 

 

DEKLARATA NËN BETIM