Telefon Fiks + Internet + TV

Kjo kategori përmban pakot që shiten të vetme dhe aty bëjnë pjesë Pakot e Internetit dhe Pakot Fikse. Në tabelat e mëposhtme mund të gjeni përmbajtjen dhe çmimin për secilën prej këtyre pakove.

 

PAKOT INTERNETInt 10Int 20Int 30Int 50Int 100
Shpejtësia (Mbps)up to 10up to 20up to 30up to 50up to 100
Çmimi/muaj7.99€9.99€10.99€11.99€14.99€

PAKOT TELEFONTel 0Tel 500Tel 20000Tel NS
Min TiK050020000Pa limit
Min Vala0501000Pa limit
Vala CUG//400 min me 4 numra Vala/
Çmimi/muaj3.99€4.49€6.99€9.99€
Kjo kategori përmban pakot të cilat janë kombinuar mes veti në mënyrë që të plotësojnë sa më mirë nevojat e konsumatorëve. Këto pako përmbajë kombinimet: Internet+telefon Fiks, Internet+TV, Tv+Telefon Fiks. 
Karakteristika e pakove që përmbajnë kombinimin me Telefon Fiks është se kanë numër të palimituar të minutave për thirrjet nga telefoni fiks.
Në tabelat e mëposhtme mund të gjeni përmbajtjen dhe çmimin për secilën prej këtyre pakove.

INTERNET + TELEFON FIKS "PA LIMIT*Int 10Int 20Int 30Int 50Int 100
Shpejtësia (Mbps)up to 10up to 20up to 30up to 50up to 100
Çmimi/muaj11.99€12.99€13.99€14.99€15.99€
INTERNET + TVInt 10Int 20Int 30Int 50Int 100
Shpejtësia (Mbps)up to 10up to 20up to 30up to 50up to 100
Pako A9.99€10.99€11.99€12.99€15.99€
Pako B10.99€11.99€12.99€13.99€16.99€
Tel_NS + TVTV (Pako A)TV (Pako B)
Çmimi me TVSH11.99€12.99€
Kjo kategori përmban pakot të cilat janë kombinuar mes veti në mënyrë që të plotësojnë sa më mirë nevojat e konsumatorëve. Karakteristika e këtyre pakove është se kanë numër të palimituar të minutave për thirrjet nga telefoni fiks. Në tabelat e mëposhtme mund të gjeni përmbajtjen dhe çmimin për secilën prej këtyre pakove.

 

INTERNET + TV + TELEFON FIKS *PA LIMIT* Int 10Int 20Int 30Int 50Int 100
Shpejtësia (Mbps)up to 10up to 20up to 30up to 50up to 100
TV PAKO A12.99€13.99€14.99€15.99€17.99€
TV PAKO B13.99€14.99€15.99€16.99€18.99€